همایش : علل و پیامدهای فقر فرهنگی و فرهنگ فقر در سیره حضرت علی (ع)

محورهای همایش   علل و زمینه های فرهنگ فقر الف) علل و زمینه های تأثیر فرهنگ فقر در جامعه ب) زمین های تأثیر فرهنگ فقر بر فقر اقتصادی ج) بسترهای فقر فرهنگی در جامعه د) فقر آموزشی و تأثر آن بر فرهنگ فقر و چرایی پیدایش آن در جامعه راهکارهای کاهش فرهنگ فقر در جامعه …

همایش : علل و پیامدهای فقر فرهنگی و فرهنگ فقر در سیره حضرت علی (ع) ادامه مطلب »