پایگاه امام مهدی عج

نهی قرآن از تبرج در رفتار

قرآن,

فراز انتهایی آیه ٣١ از سوره نور از زنان میخواهد که پاهایشان را بر زمین نکوبند تـا بـا ایـن رفـتـار دیگـران‌ را‌ مـتوجه خود‌ و زینت های پنهان خود نمایند: « وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْ

تبلیغات بنری
  • 24
  • 1402/06/01 - 0:44
  • 0
فراز انتهایی آیه ٣١ از سوره نور از زنان میخواهد که پاهایشان را بر زمین نکوبند تـا بـا ایـن رفـتـار دیگـران‌ را‌ مـتوجه خود‌ و زینت های پنهان خود نمایند: « وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْ

فراز انتهایی آیه ٣١ از سوره نور از زنان میخواهد که پاهایشان را بر زمین نکوبند تـا بـا ایـن رفـتـار دیگـران‌ را‌ مـتوجه خود‌ و زینت های پنهان خود نمایند: « وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ».(( آشكار نكنند؛ و پاهاى خود را [به گونه‌اى به زمين‌] نكوبند تا آنچه از زينتشان نهفته مى‌دارند معلوم گردد.))

 بنابراین ، در این فراز‌، تبرج در رفتار مورد توجه قرار گرفته است ، به گونه ای‌ که‌ زنان علاوه بـر تـبرج در پوشـش از هر گونه رفتار متبرجانه که باعث آشکار کردن زینت هایشان و بـه ‌‌تـبع‌ آن جلب توجـه و نفوس مردان بیگانه میگردد، نهی شده اند.


منبع: ممنوعیت تبرج زنان از منظر قرآن کریم/ نویسنده : روحی برندق، کاوس ؛ خوانین زاده، محمد حسین ؛ سعیدی، فاطمه السادات ؛/ مجله:پژوهشنامه معارف قرآنی»تابستان 1392 - شماره 13 / صفحه 128

برچسب ها : ,