پایگاه امام مهدی عج

اهل بیت (ع)

اهل بیت (ع)

اهل بیت (ع)

این مسأله را با یک مثال توضیح می‌دهم: اگر مسئولان اداره برق در منطقه ای لامپی را نصب کردند؛ ولی مردم آن را شکستند و مسؤولان لامپ دوم و سوم تا یازدهم را نصب کنند؛ ولی باز هم مردم تمام یازده لامپ را در چند مرحله بشکنند