پایگاه امام مهدی عج

اولین همایش بین المللی تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ويژه با تاكید بر برنامه درسی

محورهای همایش: تکنولوژی آموزشی در برنامه درسی کودکان با نیاز ویژهتوانبخشی بالینی و توانبخشی مبتنی بر مدرسه در نظام آموزشی ویژهدلالت های علوم اجتماعی برای برنامه درسی کودکان با نیاز ویژهالزامات سنجش و

تبلیغات بنری
  • 44
  • 1402/11/29 - 17:00
  • 0
محورهای همایش: تکنولوژی آموزشی در برنامه درسی کودکان با نیاز ویژهتوانبخشی بالینی و توانبخشی مبتنی بر مدرسه در نظام آموزشی ویژهدلالت های علوم اجتماعی برای برنامه درسی کودکان با نیاز ویژهالزامات سنجش و
 اولین همایش بین المللی تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ويژه با تاكید بر برنامه درسی

محورهای همایش: تکنولوژی آموزشی در برنامه درسی کودکان با نیاز ویژه

توانبخشی بالینی و توانبخشی مبتنی بر مدرسه در نظام آموزشی ویژه
دلالت های علوم اجتماعی برای برنامه درسی کودکان با نیاز ویژه
الزامات سنجش و ارزشیابی در برنامه درسی کودکان با نیاز ویژه


برگزار کننده: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
تاریخ برگزاری: 1402/12/01 - 1402/12/02
آدرس سایت: https://essn-c.ir


  • مدیریت منابع در برنامه درسی كودكان و دانش آموزان با نياز ويژه
  • چالشهاي برنامه ريزي حوزه هاي موضوعي-مهارتي كودكان و دانش آموزان با نيازهاي ويژه
  • مبانی و اصول برنامه درسی كودكان و دانش آموزان با نياز ويژه
  • ارگونومی در مدارس و تاثیر آن بر برنامه درسی کودکان با نیاز ویژه
  •