پایگاه امام مهدی عج

تاریخ

تاریخ,اندیشه,

ایشان در کتاب مصباح‌الزائر صفحه‌ی ۴۴۶، سند این دعا را چنین نقل می‌کند: «بعضی از اصحاب ما چنین گفتند که جناب محمدبن‌علی به ابی‌قره از کتاب مرحوم محمدبن‌حسین‌بن‌سفیان‌بن‌بَزوفَری این دعا را نقل