پایگاه امام مهدی عج

دکتر

وظایف منتظران,دکتر,بیمار,

پزشکانی که منتظر ظهور امام مهدی عج هستند.  می‌توانند در حیطه مختص کاری خود خدمات بی‌شماری را برای ظهور و برپایی جامعه‌ای عدل الهی فراهم نمایند. باید توجه داشت که تعالی و قدرت هر جامعه‌ای به افرا